BDAR

Asmens duomenų apsauga

UAB Narų servisas, į/k: 240153550, registro duomenys tvarkomi:

Valstybės įmonė Registrų centras yra iš valstybės turto įsteigtas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonė įsteigta 1997 m. liepos 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 742.

Įmonė nuosavybės teise priklauso valstybei, jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Registrų centro valdymo organai yra savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, kolegialus įmonės valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Svarbiausios Registrų centro funkcijos tvarkant Juridinių asmenų registrą:

registruoti, įtraukti ar įrašyti į registrą juridinius asmenis, filialus bei atstovybes, jų duomenis, dokumentus ar informaciją;
laikinai įtraukti į registrą juridinio asmens pavadinimą;
suteikti ir įregistruoti juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusą;
inicijuoti juridinio asmens likvidavimą;
teikti ir skelbti registro informaciją, teikti registre saugomų dokumentų kopijas valstybės institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

UAB Narų servisas asmens duomenis tvarko ir saugo vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32016R0679) bei kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu (https://vdai.lrv.lt/lt/teisine-informacija/teises-aktai).
Informacija apie Vadovybės apsaugos departamento valdomus ir (ar) tvarkomus valstybės ir žinybinius registrus bei informacines sistemas pasiekiama adresu https://registrai.lt/

Asmens duomenų tvarkymo Vadovybės apsaugos departamente tikslas – Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatyme numatytų uždavinių įgyvendinimas ir funkcijų vykdymas, taip pat funkcijų vykdymas viešojo administravimo srityse.

Asmens duomenų tvarkymo Vadovybės apsaugos departamente pagrindus nustato:
• Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos įstatymas;
• Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymas;
• Kiti teisės aktai, reglamentuojantys Vadovybės apsaugos departamento ir viešo administravimo vykdomą veiklą.
Departamentas saugodamas asmens duomenis įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Asmens duomenų teikimas:
Departamentas, esant asmens duomenų teikimo teisiniam pagrindui bei įvertinus prašomų pateikti asmens duomenų apimtį, asmens duomenų tvarkymo tikslą, teikia asmens duomenis duomenų gavėjams – tretiesiems asmenims. Asmens duomenys teikiami:
• pagal asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio teikimo atveju);
• pagal prašymą (vienkartinio teikimo atveju);
• teisės aktų nustatyta tvarka.

Duomenų subjektai turi šias teises:
• teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Vadovybės apsaugos departamente;
• teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
• teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
• teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam”);
• teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
• teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
• teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente bei kituose teisės aktuose, susijusiuose su asmens duomenų teisine apsauga ir asmens duomenų tvarkymu, numatytas teises, turi pateikti prašymą (prašymo pavyzdys). Atkreipiamas dėmesys, kad pateikiant prašymą turi būti patvirtinta duomenų subjekto tapatybė. Plačiau apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos – Duomenų subjektų teisų įgyvendinimo Vadovybės apsaugos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas.

Asmens duomenų apsaugos (ADA) pareigūnas:
Vladimir Riabov yra paskirtas UAB Narų servisas asmens duomenų apsaugos (ADA) pareigūnu. Pagrindinė duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmens duomenų apsaugos (ADA) pareigūno kontaktai:
Vladimir Riabov
Tel. +370 699 53084, el.p. info@naruservisas.lt
UAB Narų servisas veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai:
https://vdai.lrv.lt/lt/
Kontaktinė informacija:
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (+370 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (+370 5) 261 9494
El. p. ada@ada.lt

Pagarbiai,

UAB Narų servisas

Direktorius

Vladimir Riabov